Beleidsplan PDF Afdrukken E-mail

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING KRUISWEGPARK
Parklaan 3, 6045 BS Roermond
Anbinummer: 8134.50.007
RSIN:8134.50.007

De stichting heeft ten doel: het in eigendom verkrijgen, beheren, onderhouden en instandhouden van het Kruiswegpark nabij het Redemptoristenklooster te Roermond en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten binnen en ten behoeve van het park, het verwerven van fondsen en het aanvragen van subsidies en het sluiten van een convenant met het huisbestuur van het Redemptoristenklooster en de Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming/H. Jozef.

De eigendom is inmiddels verworven en in 2010 is een grote restauratie voltooid. Daarna heeft de stichting zich allereerst toegelegd op het doen van regulier onderhoud en waar financieel mogelijk vervanging/reparatie van delen van het park.

Ook heeft de stichting een aantal ‘vrienden van het park’ bereid gevonden jaarlijks een donatie te geven, waarmee vooral het reguliere onderhoud wordt betaald.

De stichting Kruiswegpark heeft nog niet voldoende middelen kunnen verwerven om voldoende reserves te hebben voor toekomstige grotere uitgaven ten behoeve van de instandhouding van het park. Wel is er in 2013, weliswaar nog voorzichtig, begonnen met het reserveren van middelen. Momenteel wordt gewerkt aan een restauratieplan voor de bomen, die de komende tijd aan de beurt zijn om onder handen te worden genomen. Hiervoor is reserveren is zeer noodzakelijk, terwijl wij de instandhouding niet uit het oog mogen verliezen. Het park zal in 2020 100 jaar bestaan.

Inmiddels is begonnen met de restauratie van het bomenbestand

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding. De namen van de bestuursleden vindt u bij het betreffende tabblad.

Roermond, 1 april 2020

BALANS STICHTING KRUISWEGPARK 31-12-2019

omschrijving

debet

credit

Kas

€          81,41

 

Bank

Є    19.031,21

 

Algemene reserve

 

€     4.040,00

Reserve onderhoud beelden en bouwwerken

 

€     4.000,00

Eigen vermogen

 

€   11.072,62

Totaal

€    19.112,62

Є   19.112,62

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

omschrijving

baten

lasten

Donaties

€     2.621,94

 

Vrienden van het Kruiswegpark

€     2.430,00

 

Bijdrage Redemtoristen/Kerkbestuur/subsidies

€   12.530,60

 

Opbrengst boeken

€       145,00

 

Onderhoud algemeen

 

€      2.353,93

Onderhoud groen

 

€      9.672,43

Onderhoud overig

 

€      2.784,70

Overige kosten

 

€        145,00

Resultaat €      2.784,70

Totaal

€   17.727,54

€    17.727,54